Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med en försäljning – överlåtelse. Besiktningen sker med utgångspunkt från jordabalken, kapitel 4 § 19.

Varför ska ett hus besiktigas?

Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp, att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla vissa delar av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har. Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.

Hur går besiktningen till?

Överlåtelsebesiktningen leds av en besiktningsman. Till att börja med går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnar. Ritningar, bygglov, tekniska beskrivningar och annat. Nästa steg är ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Underhåll, skador, renoveringar och liknande. Efter detta genomförs en okulär besiktning. Det betyder att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Samtliga rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och tak. Även fasader och marken kring huset kontrolleras. Synintrycket är det avgörande. Instrument och apparater används inte. Inga fysiska ingrepp görs i byggnaden. Under besiktningen förs hela tiden anteckningar om de iakttagelser som görs.

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga skall beskrivas i en riskanalys där även en motivering lämnas. Slutligen upprättar besiktningsförrättaren ett utlåtande, en skriftlig rapport som är det påtagliga resultatet av besiktningen.

I utlåtandet kan besiktningsförrättaren föreslå att en fördjupad undersökning utförs avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan undersökning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat. Det kräver fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

Vad ingår inte vid en överlåtelsebesiktning?

Det finns en del områden som är undantagna besiktningen om inte annat är överenskommet:

- Områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, altan, marken och markanläggningar m.m.
- Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet.
- Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad.
- Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Exempelvis provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank.
- Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga, t.ex. saknar inspektionsluckor, är blockerade eller täckta med snö kan inte besiktigas.

Svensk Kvalitetssäkring erbjuder
besiktningar i två nivåer:

Överlåtelsebesiktning Standard

1. Genomgång av lämnade handlingar och upplysningar
2. Okulär besiktning
3. Riskanalys
4. Rekommendation av fördjupad undersökning

Överlåtelsebesiktning Plus

1. Genomgång av lämnade handlingar och upplysningar
2. Okulär besiktning
3. Fuktindikering
4. Fuktmätning
5. Riskanalys
6. Rekommendation av fördjupad undersökning

Överlåtelsebesiktning plus, innehåller även fuktmätning vilket innebär att vi mäter fukten i riskkonstruktioner eller andra delar som kan vara särskilt utsatta för fukt. Konstruktioner som klassas som riskkonstruktioner är:

- Kryp- och torpargrunder
- Uppreglade golvkonstruktioner
- Flytande golvkonstruktioner
- Utreglade väggar i källare
- Kallvindar

to top button